"Quiero hablar de un viaje que he estado haciendo, un viaje más allá de todas las fronteras conocidas..." James Cowan: "El sueño del cartógrafo", Península, 1997.

miércoles, 16 de enero de 2008

Aigua i Medi Ambient

L'home modifica de forma important el cicle global de l'aigua, especialment pels usos consuntius que en fa (agricultura). Poca de l'aigua usada en l'agricultura retorna als rius, en canvi la major part de l'aigua emprada a la indústria o en l'ús domèstic retorna als rius, llacs o es vessada al mar. Però en ambdós casos les característiques físico-químiques de l'aigua poden haver canviat molt i això pot tenir grans conseqüències pel medi receptor i molt especialment pels organismes que hi habiten. En un altre ordre de coses, aquesta contaminació pot impedir o dificultar l'ús d'aquesta aigua per altres pobles, ciutats o pagesos que la necessitin aigües avall.


D'aquesta alteració de les característiques de l'aigua provinent del seu ús per l'home en diem contaminació. La contaminació és el vessament al medi de substàncies o energia en quantitats que perjudiquen o destrueixen els ecosistemes, perjudiquen la salut i malmeten l'aigua com a recurs.
La contaminació des del punt de vista de l'home, es refereix sempre a un ús i, per tant, el que considerem com a contaminació pot ser diferent, segons l'ús que en fem de l'aigua. Si l'aigua es per beure, allò que perjudiqui la salut serà considerat com un contaminant, si l'aigua és per usar en una indústria, la calç pot ser considerat un problema, si és per banyar-se els contaminants seran altres. Hauríem de superar aquest concepte tant antropocèntric de contaminació i considerar com a tal tot el que signifiqui una alteració en l'estructura i el funcionament dels ecosistemes aquàtics receptors de les aigües modificades per l'ús humà.
Les fonts de contaminació per la seva rellevància pels organismes es poden agrupar en quatre categories.
Condicions físico-químiques bàsiques
Matèria orgànica
Nutrients
Tòxics

No hay comentarios: